top of page

Campbell Neighborhoods

Ang Campbell CERT ay may higit sa 200 sinanay na mga boluntaryo na inilaan sa walong magkakaibang aktibong pangkat ng kapitbahayan. Gagawin namin 'ang pinakamabuti para sa karamihan ng mga tao' habang nagbibigay ng emergency na suporta sa iba't ibang lugar ng Lungsod ng Campbell at mga katabing komunidad kung sakaling magkaroon ng malawak na lugar na sakuna.

Tinatanggap namin ang mga sinanay na indibidwal nang walang pagsasaalang-alang sa edad, lahi, paniniwala, kulay, etnisidad, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian, kaugnayan sa pulitika, at pisikal o mental na kakayahan. Kumuha ng CERT Training  at sumali sa aming lumalaking koponan! Makipag-ugnayan sa amin. 

Campbell CERT Neighborhoods 022222.png
bottom of page